16.04.2020

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

opakovaně jsem byla dotazována, jak to bude s poplatkem školného za dobu „koronavirovou“… MŠMT se k věci vyjádřilo poměrně jasně (viz níže), musím tedy postupovat v souladu s uvedeným. Malá část z Vás ještě dosud nemá zaplacené školné za 2. pololetí – je třeba jej uhradit. Konzultovala jsem věc i na odboru školství – školné prostě MUSÍ být uhrazené a já jsem povinna jej vymáhat.

Půjde-li vše dobře, dveře ZUŠ se pro individuální výuku otevřou 11. 5. 2020 – bude probíhat řádně dle rozvrhů (mimo hudební nauky) s výjimkou výuky prováděné na ZŠ - ty ještě otevřené nejsou. Vyučující z těchto škol budou mít v rámci ZUŠ přidělené učebny, ale bude třeba, abyste děti vozili do nových míst, pokud se s vyučujícími nedomluvíte na pokračování distanční výuky.

Výuka kolektivní (TO, VO, LDO ) má být v omezené formě umožněna od 25. 5. 2020 – zde ještě uvidíme, jak vše organizačně vyřešíme. Včas Vám vše dáme na vědomí prostřednictví tohoto webu, popř. mailem či sms.

 Děkujeme za pochopení a snad brzy na viděnou.

 

S pozdravem I. Ahneová, ŘŠ

 

 

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

……Školné, úplata, poplatek za ubytování

  • U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci. Kroužky, které organizuje škola a nejsou nyní kvůli omezením vůbec organizovány, by logicky neměly být hrazeny nebo by měla být vrácena část poplatku. I zde ale, obdobně jako u školného, záleží na smlouvě.
  • Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu.
  • Ve školní družině (školním klubu, středisku volného času) veřejných zřizovatelů záleží vracení školného na nastavení konkrétních podmínek v daném zařízení. Zpravidla, pokud zůstanou děti účastníky daného zařízení, tak zůstane povinnost hradit úplatu.  Na vrácení úplaty není právní nárok. U soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě.
  • V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok. V ZUŠ soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě.
  • U výuky plavání se otázka úplaty řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a tím, kdo zajišťuje výuku plavání. Povinnost zaplatit úplatu, případně nárok na slevu, se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku.
  • Poplatek za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele/ky (např. odpočty po dnech, týdnech apod.).
  • Poplatek za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.
  • Poplatek za ubytování na kolejích, pokud se uzavřely, je v gesci konkrétní vysoké školy.

 

 

..AKTUALIZACE 17. 4. 2020

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ

 

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021
Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.

 

 

Pokud se někdo ze zákonných zástupců rozhodne pro řešení dle bodu 4., prosím kontaktujte ředitelku školy telefonicky v pracovních dnech (736 514 002) nebo na e-mailůu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkuji za pochopení. I. Ahneová