30.08.2020

 

Zahájení proběhne v souladu s „Manuálem“ vydaným MŠMT – ke stažení zde: https://www.msmt.cz/file/11004/

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nestanovujeme žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách – studijních skupinách.

V každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Po příchodu do školy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovač a provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Zákonné zástupce žádáme:

  • o aktualizaci veškerých kontaktů prostřednictvím třídních pedagogů
  • omezení pohybu po všech budovách, kde probíhá výuka – na své děti čekejte v přízemních prostorech, nikoli před učebnami v patrech; potřebujete-li cokoli vyřídit v kanceláři školy, preferujte telefonický kontakt; osobní kontakt využívejte v dopoledních hodinách
  • neposílejte do výuky žáky se sebemenšími příznaky respiračních onemocnění
  • sledujte „semafor“ příslušného kraje

 

Při podezření na onemocnění:

Pokud jsou příznaky onemocnění patrné již při příchodu žáka, nebude vpuštěn do budovy školy.
V případě, že není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka, bude zákonný zástupce neprodleně kontaktován a vyzván k nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáky ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka odděleně od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrdí jeho praktický lékař.
Ve škole je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 Děkujeme za pochopení.