05.11.2020

Vážení zákonní zástupci,

 

obracíte se s dotazy kolem placení školného. Opět si dovoluji přiložit poslední aktuální výklad MŠMT z konce května 2020 – viz níže. Na základě tohoto musím upřesnit:

 • Není možné převádět prostředky z již ukončeného školního roku
 • Školné je třeba uhradit ve výši stanoveného předpisu – VIZ BODY 1), 2), 3) výkladu MŠMT
 • Ti, kteří nesouhlasí s distanční výukou a nechtějí se jí zúčastňovat, musí brát rozhodnutí z bodu 2) nebo 3)  - pak jim ale nebude zaplacené školné vráceno; mají však možnost využít bodu 4), tj. docházku žáka ukončit, ale není problém se opět přihlásit k výuce, až se vše „rozběhne“ tak, jak jsme byli zvyklí.  Stačí na e-mail reditel@zusad,cz napsat prosté oznámení o ukončení docházky spolu s žádostí o vrácení poměrné části zaplaceného školného + účet, na který má být částka zaslaná. (Děti v tomto školním roce přijmeme i v průběhu roku, pokyny z MŠMT - viz níže - byly psané v květnu, proto se v nich hovoří o přijetí v dalším školním roce.)
 • S účinností od 2. 11. 2020 po dohodě s vyučujícími tanečního oboru ukončujeme distanční výuku tohoto oboru – p. učitelky Vás budou informovat o možnostech vrácení platby (při zaplacení poplatku za celý školní rok) nebo o snížení poplatku pro 2.pololetí (při platbě za 1.pololetí). NETÝKÁ SE OSTATNÍCH OBORŮ – zde běží distanční výuka dále. Pro taneční obor jsme se rozhodli z bezpečnostních důvodů – není vhodné např.klasický balet učit přes webkamery a riskovat úraz dítěte, které nemá vedle sebe fyzicky vedení odborníka.

 

Děkujeme za pochopení. I my už se těšíme na nenahraditelný osobní kontakt. Za všechny pracovníky školy Vás zdraví

 

 Ingrid Ahneová, ŘŠ

 

 

Výklad MŠMT k poplatkům, dostupné zde:

https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

 

 • 1.Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
  Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 2.Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
  Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
 • 3.Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
  Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 4.Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
  Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámeníz důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.
 • Pokud ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku po delší dobu (tedy v této situaci), neposkytuje tedy veřejnou službu, úplata se nehradí, respektive se uhrazená úplata vrátí. Úplata se tedy nepožaduje, respektive se vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku.