Hudební obor je realizován těmito typy studia:

  • přípravné studium je realizováno ve studijním zaměření PHV (2 moduly)
  • základní studium prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně;  v 7. ročníku 1. stupně a ve 4. ročníku 2. stupně vykonají žáci absolventskou zkoušku a hrají na absolventském koncertě; každému stupni může předcházet přípravné studium
  • studium s rozšířeným počtem vyuč. hodin – žáky s hlubším zájmem o obor, u nichž se projevuje předpoklad dalšího studia ve středních, vyšších odborných a vysokých škol s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. O zařazení do tohoto typu studia rozhoduje ředitel školy na základě podaného návrhu vyučujícího.

Pokud žák nastoupí do školy ve starším věku, je zařazen do 1. ročníku, ale předpokládáme, že bude postupovat rychleji kupředu. Proto mu umožňujeme vykonat postupovou zkoušku do vyššího, než následujícího ročníku. Rozhodnutí je na učiteli, postup musí v protokolu o postupové zkoušce potvrdit všichni členové zkušební komise.

Pokud žák projeví zájem o studium na střední umělecké škole, na základě svých dosavadních studijních výsledků, doporučení třídního učitele a vedoucího daného oddělení může ředitelka školy rozhodnout o navýšení hodinové dotace.

V předmětu přípravné studium ke hře na nástroj nebo zpěvu je výuka organizována ve skupině 2 žáků, výjimečně individuálně, a to v případě, že v daném školním roce nebude ve stejném studijním programu studovat více žáků nebo v případě, že žák prokáže dostatečnou míru připravenosti pro samostatné studium hry na nástroj či zpěvu. V takovém případě na žádost vyučujícího ředitelka školy zařadí žáka přípravného studia do individuální výuky s dotací jedné vyučovací hodiny.

Vyučuje se: individuálně hře na hudební nástroj, ve skupině max. 4 žáků hře na zobcovou flétnu

Kolektivní výuka: v přípravném studiu ve skupině max. 15 žáků (při výjimce ředitele až do 20 žáků)

Ve skupině max. 20 žáků v předmětu „Hudební nauka“:

  • Vyučující může zvolit jinou než týdenní formu organizace studia, musí však dodržet týdenní hodinovou dotaci.
  • U volitelných předmětů je možné organizovat výuku společně pro žáky I. a II. stupně.
  • Na základě doporučení vyučujícího lze žáka zařadit po schválení ředitelkou školy do volitelných předmětů již od 2. ročníku.
  • Do příslušného volitelného předmětu je žák zařazen na základě svého zájmu.