Taneční obor je realizován těmito typy studia:

  • přípravné studium je realizováno ve studijním zaměření PTV (1 – 2 roky)
  • základní studium prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně; v 7. ročníku 1. stupně a ve 4. ročníku 2. stupně vykonají žáci absolventskou zkoušku formou veřejného vystoupení; každému stupni může předcházet přípravné studium

Charakteristika vyučovacích předmětů:

  • Přípravná taneční výchova – předmět určený žákům přípravného studia tanečního oboru od 5 do 7 let. Cílem je kultivace přirozeného dětského projevu formou pohybových her, podněcování fantazie, prohlubování a upevňování vztahů ve skupině a ověřování předpokladů jednotlivých žáků pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Dotace předmětu – 1,5 hodiny týdně.
  • Taneční průprava – je součástí hlavního oboru pro žáky 1. a 2. ročníku I. stupně základního studia. Cílem je rozvíjení elementární taneční techniky a tanečního projevu žáků. Podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa. Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy.
  • Současný tanec se zaměřením na společenské tance – tanec zaměřený na techniku a taneční projev. Vychází z možnosti zvládnout pohyb v různých polohách, orientovat se v těle, ovládat impulzy, švihy a skoky. Učí žáka vyjádřit pohybem danou myšlenku nebo příběh. Využívá různých tanečních technik – modern dance, jazz dance, show dance, a jiné.
  • Klasický tanec – tanec zaměřený na dodržení baletní techniky, který zdokonaluje pohyby horních i dolních končetin. Typickým znakem jsou vytočené pozice nohou, velký rozsah a plynulé pohyby. Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

Součástí výchovně vzdělávacího procesu TO je spolupráce s pedagogem HO

Vyučuje se: v přípravném studiu ve skupině max. 15 žáků (při výjimce ředitele až do 20 žáků), v základním studiu 1. a 2. stupně ve skupině max. 1 žáků

Vyučující může zvolit jinou než týdenní formu organizace studia, musí však dodržet týdenní hodinovou dotaci.

V tanečních souborech můžou být vyučováni současně žáci z kteréhokoli ročníku studia.

O studijním zaměření třídy rozhoduje pedagog.