Výtvarný obor je realizován těmito typy studia:

  • přípravné studium je realizováno ve studijním zaměření PVV (1 – 2 roky)
  • základní studium prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně; v 7. ročníku 1. stupně a ve 4. ročníku 2. stupně vypracují závěrečnou práci; každému stupni může předcházet přípravné studium
  • studium pro dospělé je realizováno s vyučovací dotací 3 vyučovacích hodin týdně hlavního oboru; obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním plánu a zanesen pedagogem do třídní knihy

Charakteristika vyučovacích předmětů:

  • Přípravné výtvarné vyjadřování – úkolem je citlivě rozvíjet dětskou představivost pomocí výtvarného zpracovávání námětů, ke kterým mají žáci vlastní citový vztah. Spolu s tím se učí jednoduché výtvarné techniky spojené se zvládáním základních pracovních návyků, což je důležité pro další rozvoj dítěte ve výtvarné oblasti.
  • Výtvarná kultura – je teoretickým předmětem, který prolíná  celou   výukou  a  svou  studijní  látkou   doplňuje  ostatní   předměty. Nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Tento předmět má v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není samostatně klasifikován.
  • Výtvarné vyjadřování – zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tématice, která obohacuje dětské myšlení i emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívají až k přesahům mezi plošnou a prostorovou tvorbou.
  • Prostorová tvorba učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných sochařských skic. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou. Kromě klasických výtvarných postupů má zvláštní postavení objektová a akční tvorba. Ta vyjadřuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové podněty, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě materiálu či nalezenému předmětu, nebo vytvářet nová prostředí. Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sama sebe nebo k prožívání kontaktů s druhými. Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.  Žáci II. stupně individuálně hledají inspiraci, asociace, souvislosti a vlastní výtvarný styl. Žák vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást vlastního naplnění. Výtvarná kultura se prolíná celým obsahem výuky. Předkládá různé stupně vývoje výtvarného umění a jejich vazby s vývojem společnosti.
  • Keramická tvorba – je odlišný způsob výtvarného vyjadřování, využívá plastických kontrastů, materiálových kvalit a poznává vztah mezi tvarem a účelem. Skrze smyslové vnímání se obrací pozornost k hmotě a materiálu. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu a dekorace. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiálem, nástrojem nebo postup, který rozvíjí tvořivost a fantazii. Významnou roli hraje i vztah k materiálu a zručnost žáka. Ve studiu II. stupně mají žáci prostor pro volnou tvorbu a individuální hledání inspirace. Žák vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást vlastního naplnění. Výtvarná kultura prostupuje celou výukou, nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií.
  • Multimédia – obraz – jde o doplňkový předmět nad rámec povinné časové dotace. Je určen pro žáky s hlubším zájmem o studium, kteří si chtějí rozšířit znalosti z multimediální tvorby určené pro výtvarný obor se zaměřením na fotografii a grafiku.