Literárně dramatický obor (dále jen LDO) rozvíjí pozornost, soustředění, představivost, fantazii, slovní zásobu, pohyb, držení těla, techniku řeči a to prostřednictvím dramatických her. Je to vlastně zkouška života nanečisto, kdy se děti rozhodují v hrách, jak jednat v různých modelových situacích, hledají nejlepší řešení. Učí se a efektivně učit, rozvíjí komunikační dovednosti a sebevědomí. Na hodinách pracujeme s literaturou, hrajeme divadlo, připravujeme se do soutěží, k talentovým zkouškám herectví, scénáristiky, režie, tvůrčího psaní, pedagogiky. LDO vystupuje na interních a veřejných akcích školy a regionu.

Literárně dramatický obor je realizován těmito typy studia:

  • přípravné studium je realizováno ve studijním zaměření PDV (1 – 2 roky)
  • základní studium prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně; v 7. ročníku 1. stupně a ve 4. ročníku 2. stupně vykonají žáci absolventskou zkoušku formou veřejného vystoupení; každému stupni může předcházet přípravné studium

Charakteristika vyučovacích předmětů:

  • Přípravná dramatická výchova – je určena pro žáky přípravného studia od 5-7 let věku, cílem je vhodným výběrem námětů podporovat přirozený dětský projev, kultivovat mluvu a pohyb, podněcovat fantazii, sebevědomí. V rytmických, pohybových a mluvních hrách se žák má aktivně účastnit společné dramatické hry a respektovat jejich pravidla. Předmět se vyučuje s dotací v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.
  • Dramatická průprava – součást „Dramatické výchovy“ – předmět je určený žákům 1. a 2. ročníku I. stupně, hlavním obsahem předmětu je tvořivá dramatická činnost, založená na tvořivé improvizaci
  • Dramatika a slovesnost (+souborová práce) – součást „Dramatické výchovy“ – je určena pro žáky 3. až 7. ročníku I. a žákům II. stupně v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Jde o komplexní tvořivou činnost, vycházející z tvořivé improvizace, vede ke schopnosti se přirozeně kultivovaně vyjádřit projevem mluvním, psaným, pohybovým. Elementární dovednosti uplatňuje v kolektivním, souborovém projevu na zvolená literární nebo vlastní témata. Obohacuje žáky o hodnoty literatury. Vede k získání základních znalostí o tvorbě a realizaci dramatu, vede k orientaci o dějinách dramatické tvorby.
  • Přednes – součást „Dramatické výchovy“ – předmět je určený pro žáka od 3. ročníku základního studia I stupně a pro žáky II. stupně. Cílem je získání základních znalostí potřebných ke kultivované a osobně zaujaté interpretaci vhodně zvoleného námětu, textu, dále vědomé používání výrazových prostředků uměleckého přednesu, schopnost samostatného výběru textu. V předmětu přednes pracuje žák ve skupinách. 3. a 4. roč. I. stupně: 3-5 žáků, 5., 6. a 7. roč.: 2-3 žáci, při přípravě ke studiu na uměleckých školách lze využít korepetitora. Žák může pracovat i individuálně.

Literárně dramatický obor působí v ZUŠ od doby svého založení v r. 1961 . V r. 1980 začal pracovat pod vedením  Jiřina Rottové. Je absolventkou Hudebně dramatického oboru pražské konzervatoře. LDO pod jejím vedením i  v Karlových Varech připravil na uměleckou dráhu řadu úspěšných absolventů v oboru dramaturgie, scénáristiky, herectví a pedagogiky. Nejznámější absolventkou LDO je asi Andrea Černá – známá hlavně z pohádek Zdeňka Trošky jako Princezna ze mlejna I a II., Kateřina Petrová, Jana Podlipná či Barbora Šťastná.